Maths Percentage MCQ Part-01 | Takavari | (ટકાવારી ભાગ-01)

Spread the love

Maths Percentage MCQ Part-01 | Takavari | (ટકાવારી ભાગ-01)

 

 1. 1 ટકાના ટકાના અડધાને કેવી રીતે લખાય ? [GPSC Class-2, 2017]
  (A) 0.05
  (B) 0.005
  (C) 0.02
  (D) 0.2
  Ans= (B) 0.005
 2. જો કોઈ એક સંખ્યાના 30% 150 થતા હોય તો તે જ સંખ્યા ના 150% કેટલા થાય ? [GSLDC Senior Clerk, 2016]
  (A) 720
  (B) 750
  (C) 800
  (D) 850
  Ans. = (B) 750
 3. રરૂપિયા 25ના 4% બરાબર કેટલી રકમ થાય ? [GPSSB Deputy Chitnish,2017]
  (A) 75 પૈસા
  (B) 1 રૂપિયો
  (C) 1 રૂપિયો 50 પૈસા
  (D) 1 રૂપિયો 25 પૈસા
  Ans. = (B) 1 રૂપિયો
 4. એએક પુસ્તકમાં 50% પાના સફેદ છે. 40% પાના લીલા છે. બાકી વધેલા 150 પાના પીળા છે. તો લીલાં રંગના પાના કેટલા હશે ? [HTAT, 2017]
  (A) 600
  (B) 6000
  (C) 1500
  (D) 450
  Ans. = (A) 600
 5. 150 ના 30% =________ ? [Multi Tasting Staff, 2017]
  (A) 25
  (B) 35
  (C) 45
  (D) 55
  Ans. = (C) 45
 6. 1500 નો એક પંચમાંશ ભાગ અને 1500 ના એક પંચમાંશ ટકા વચ્ચેનો તફાવત એટલે ____________ [PGVCL, 2017]
  (A) 300
  (B) 297
  (C) 303
  (D) 295
  Ans. = (B) 297
 7. (25% of 9000) ÷ 30 × 2=_____________ [GEMI, 2017]
  (A) 37.5
  (B) 150
  (C) 300
  (D) 75
  Ans. = (B) 150
 8. રૂપિયરૂપિયા 405 એટલે રૂપિયા_________ ના 90 % [CRC કો-ઓર્ડીનેટર ,2017]
  (A) 350
  (B) 355
  (C) 405
  (D) 450
  Ans. = (D) 450
 9. 625ના 20 % ના 20 % =__________ [જુનિયર કલાર્ક, રાજકોટ 2017]
  (A) 25
  (B) 225
  (C) 75
  (D) 125
  Ans. = (A) 25
 10. જોયાને રાજુ કરતા 10 % વધારે મળે છે, તો રાજુને જોય કરતા કેટલા ટકા ઓછા મળે ? [GPSC, 2002]
  (A) 9%
  (B) 9 %
  (C) 9 %
  (D) 10 %
  Ans. = (A) 9 %

Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published.